מציאת הpath למודול

מבוסס על

http://api.drupal.org/api/function/drupal_get_path/6

http://api.drupal.org/api/function/base_path

קוד: 

$module_path = base_path() . drupal_get_path('module', 'nbsp');