מציאת הpath לערכת העיצוב

מבוסס על

http://api.drupal.org/api/function/drupal_get_path/6

http://api.drupal.org/api/function/base_path

קוד: 
$nbsp_logo = base_path() . drupal_get_path('theme', 'nbsp_theme') . '/logo.png';